Középfokú képzés

A folyamatosan változó oktatási és szakképzési rendszerben iskolánk meghatározó szerepet tölt be a régió és Szeged város életében. Tanítványaink nyelvi, informatikai, szakmai, közgazdasági felkészültsége mind a felsőoktatási intézmények, mind a munkahelyek részéről elismert. A felsőoktatásba felvételiző középiskolások érettségi átlagpontszámait, illetve a nyelvvizsgák arányát figyelembe véve iskolánk kiemelkedően teljesít.

Az általános iskola felkészítő munkájára építve tanítványaink képességeinek és készségeinek fejlesztése mellett célunk az, hogy érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő értelmi és érzelmi fejlettségre tegyenek szert, s hasznos tagjai legyenek környezetüknek. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tanítványaink szilárd értékrenddel, határozott életstratégiával, felelősségtudattal, általános intelligenciával rendelkező, művelt, kulturált közösségi emberekké váljanak. Ismerjék meg lehetőségeiket, önmagukat, legyenek döntésképes, kötelességtudó, toleráns emberek, akik képesek reális célokat kitűzni maguk elé.

Tanáraink és diákjaink a város társadalmi, kulturális és sportéletében is tevékenyen részt vállalnak. Szervezői rendezvényeknek, segítői és résztvevői országos, régiós és városi eseményeknek.

Általános tudnivalók iskolánkról

A 2019 szeptemberében induló osztályainkban – szakgimnáziumi keretek között – a közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást. Célunk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk szakmai érettségi végzettség és az ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. Az általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyamokon és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyamokon szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A gazdasági és jogi ismeretek tantárgy keretében átfogó képet kapnak a gazdaság működéséről, összefüggéseiről, az ügyviteli ismeretek órákon a diákok elsajátítják a tízujjas gépírást, amely segítségével gyorsabban készíthetik el írásos munkáikat. Olyan adózási ismereteket adunk át, amelyek birtokában képesek lesznek pénzügyeiket önállóan intézni. A tudásalapú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs, vállalkozási készségek fejlesztésére is. Tanirodánkon szimulációs keretek között valósul meg a gyakorlatorientált képzés.

Tanulóink tantárgyi óráikon – komoly szakmai tartalom mellett – válaszokat kapnak olyan kérdésekre, amelyek egyéni boldogulásukban segítik őket. Praktikus üzleti tanulmányokról, vállalatokról és fogyasztókról szereznek ismereteket, tudásukkal döntés-előkészítőként, -értékelőként és döntések végrehajtójaként is megállva helyüket a munka világában. Mindehhez kiváló elméleti hátteret és széleskörű eszköztárat nyújtunk idegen nyelvi és informatikai támogatással.

Az angol és/vagy német nyelvi órákon megbízható nyelvi alapok megszerzését biztosítjuk, az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztését, a négy nyelvi alapkészséget, a beszédet, az írást, az olvasást és a hallás utáni szövegértést helyezzük előtérbe.

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de külön jelentkezési eljárással bármely középiskolai kollégiumba kérhetik felvételüket a tanulók.

Bekapcsolódtunk a kompetencia alapú képzésbe, amelynek keretében új módszerekkel oktatjuk a tanulókat. Az új módszerekhez új technikai eszközöket (pl. interaktív tábla, digitális szavazószett, tanulókísérleti eszközök) szereztünk be. A hagyományos tankönyvek mellett digitális tananyagokat is felhasználunk. Alapvető célunk az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása, a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésének megerősítése.

A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumában 2019-2020. tanévben tervezett osztályok:

Kód: 1101 - Nyelvi előkészítő osztály angol nyelvből (fél osztály)
Kód: 1102 - Nyelvi előkésztó osztály német nyelvből (fél osztály)
Kód: 1103 - Magas óraszámú nyelvi osztály, két idegen nyelv (angol és német) tanításával (1 osztály)
Kód: 1104 - Magasabb óraszámú oktatás informatikából (fél osztály)
Kód: 1105 - Magasabb óraszámú oktatás közgazdasági területen, szakmai gyakorlat lehetősége (1,5 osztály)

Az érettségi vizsga után a diákok három lehetőség közül választhatnak:

 • a 13. szakmai évfolyamon folytatják tanulmányaikat, ahol OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek,
 • továbbtanulnak felsőoktatási intézményekben,
 • nálunk szerzett végzettségükkel munkát vállalhatnak.

Az oktatott szakmákat a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítjuk nappali vagy esti tagozaton:

 • pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • vállalkozási mérlegképes könyvelő

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az Oktatási Hivatal 2018. november 16-ig közzéteszi azoknak az iskoláknak a jegyzékét, amelyek írásbeli felvételi vizsgát (továbbiakban: központi felvételi) szerveznek.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk.

A tanulók a tanulói jelentkezési lap kitöltésével 2018. december 7-ig jelentkezhetnek az egységes (központi) írásbeli felvételi vizsgára. Ezt abba az iskolába juttatják el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként érzékszervi vagy írással kapcsolatos problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon.

A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja 2019. január 19. (szombat) 10 óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható. 2019. január 24-én 14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal - nekik fel nem róható ok miatt - nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk a vizsga eredményéről 2019. február 7-én 8.00-16.00 óráig tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával.

Az általános iskola 2019. február 18-ig továbbítja a tanulók jelentkezési lapját a középfokú iskolának és a Felvételi Központnak. A tanuló több jelentkezési lapot is kitölthet, és egy adott iskolában több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba.

Az egységes (központi) felvételi vizsgát tett tanulók – akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit – az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.

A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 
2019. január 19. (szombat) 10 óra


Középiskolai felvételi eljárás

 • 2018.10.20 a felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala
 • 2018.12.07 tanulók jelentkezése a központi írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe
 • 2019.01.19 általános felvételi eljárás kezdete
 • 2019.01.19 10:00 óra 9. évfolyamra központi írásbeli
 • 2019.01.24 14:00 óra pótló írásbeli 
 • 2019.02.07 a tanulók értesítése az írásbeli eredményről
 • 2019.02.18 az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat
 • 2019.02.21 - 2019.03.14 szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
 • 2019.03.18 ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 • 2019.03.21 - 22 tanulói adatlapok módosítási lehetősége
 • 2019.04.30 tanulók értesítése

Előkészítők a nyolcadik osztályos tanulóknak:

Iskolánk felvételi előkészítőt hirdet matematikából és magyar nyelvből. Az előkészítő időpontjai a következők: matematikából kedden 15.00-16.30-ig, magyar nyelvből csütörtökön 15.00-16.30-ig.

Nyílt napok:

 • 2018. október 12. (péntek)
 • 2018. október 18-19. Pályaválasztási vásár (BÖRZE)
 • 2018. november 30. (péntek) bemutató órákkal, előzetes regisztráció alapján. 
 • 2019. február. 12. (kedd)

Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

 • a szülő kérelmet nyújt be a központi írásbeli felvételi vizsga bizonyos mentességeiről szakértői vélemény alapján
 • az igazgató ez alapján határozatot hoz (a határozat elleni jogorvoslat a fenntartó hatásköre)

A mentességek típusai:

 • időhosszabbítás
 • segédeszköz használat
 • felmentés az értékelés egy részlete alól (felmentés, nem pontmegadás)”

Bővebb információ a mellékelt tájékoztatóban. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket!

CsatolmányMéret
Csatolmány - tájékoztató242.22 kB